Forsikringssager med skimmelsvamp og skader

Få indsigt i hvornår en husforsikring dækker dig og din familie ved svampeskader. Læs op på de generelle bestemmelser ift. almindelige og udvidede forsikringer af huset og svampedækning. Bliv også klogere på om du kan klage over et afslag på din forsikringsdækning, hvis du er utilfreds med dækningen eller en følgeskade.

Hvornår dækker en husforsikring svampeskader?

Husforsikringer med svampedækning dækker udgifter til reparation af svampeskader på bygninger, når skaden er så alvorlig, at træet er nedbrudt. Udvidet svampedækning på en husforsikring dækker derudover skader, der skyldes råd i træet.

 

Dog afhænger det af den konkrete police. Et forsikringsselskab kan tage forbehold for dækning af råd og svamp, når en forsikring tegnes. Forbeholdene skrives ind i policen efter forsikringsselskabets gennemgang af huset.

 

Eksempelvis vil et forsikringsselskab kunne tage forbehold for et vinduesparti, der er særlig udsat og viser tegn på begyndende skade. Efterfølgende svampeskade på vinduespartiet vil du ikke kunne få erstatning på.

 

Kan skimmelsvamp dækkes af en husforsikring?

Forsikringsselskabet skelner mellem primære og sekundære skader. En primær skade er den først opståede skade, som f.eks. kan være knækkede tagsten, lækage på et rør eller brud på en trækonstruktion. Sekundære skader er følgeskader, der opstår på grund af en primær skade. Det kan f.eks. være de fugtskader, som en rør skade kan medføre, eller vandskader som følge af et skybrud.

 

Husforsikringen dækker kun svampeskader, der nedbryder konstruktionerne i et omfang, så konstruktionens levetid forkortes. Skimmelsvamp nedbryder ikke træ og kan derfor ikke dækkes som en primær skade af husforsikringen.

 

Ejerskifteforsikringen har nogle andre betingelser. Man kan eventuelt få dækket skimmelsvamp på sin ejerskifteforsikringen. Du kan læse mere om ejerskifteforsikring og skimmelsvamp længere nede på denne side.

 

Er skimmelsvamp dækket af en husforsikring som en følgeskade?

Husforsikringer med svampedækning dækker udgifter til reparationer af skader, der er følgeskader af en dækningsberettiget skade. Hvis der f.eks. opstår skimmelsvamp i husets gulvkonstruktion som følge af en rør skade, dækker husforsikringen skimmelsvampeskaden som en følgeskade, hvis rør skaden er en dækningsberettiget skade.

 

Er der begrænsninger i dækningen af følgeskader?

I nogle husforsikringer er der begrænsninger i dækningen af skader. Det kan f.eks. gælde skader på gulv- og vægbeklædninger og tilhørende underlag i kældre, eller hvis bygningen ikke står på støbt eller muret fundament eller på betonblokke. Endvidere dækker de typisk ikke skader på åbne trækonstruktioner, der bliver udsat for vind og vejr, f.eks. trapper, terrasser, altaner, stenbeklædninger, vindskeder, ikke-afdækkede spær og bjælker m.m.

 

Når forsikringsaftalen har disse begrænsninger i dækningen, dækker husforsikringen derfor heller ikke følgeskader som f.eks. skimmelsvamp på sådanne bygningsdele. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, om forsikringsselskabet tager forbehold, når forsikringsaftalen indgås. Det kan umiddelbart virke som en lille ting, men kan i praksis få stor betydning.

 

Hvor kan skimmelsvamp opstå som følgeskade?

Skimmelsvamp kan f.eks. opstå i en bygning som følge af en rør skade eller en vandskade, der er en følge af skybrud, storm eller brand.

 

Hvis en væg eller gulvkonstruktion har været udsat for massive vandmængder, og affugtningen ikke har været effektiv, kan der opstå skimmelsvamp i konstruktionerne, f.eks. bag tapet, mellem betonlag og dampspærre eller på undersiden af trægulvets beklædning. Det opdages ikke altid med det blotte øje.

  

Dækker husforsikringen skader på indbo som følge af en skimmelsvampeskade?

Skader på løsøre som følge af skimmelangreb vil som udgangspunkt ikke være dækket af husforsikringen. Ved dækningsberettigede skader, hvor indboet bliver inficeret med skimmelsvamp, vil forsikringsselskabet imidlertid ofte betale rengøring af indbo og vask/rens af tøj.

 

Skader på indbo eller tøj som følge af skimmelsvampeskader vil i nogle tilfælde være dækket af en indboforsikring. Dog er dækningen i de fleste indboforsikringer begrænset til skader som følge af ud strømmende væsker, der har fugt skadet indboet eller tøjet. Men det afhænger af formuleringen i den konkrete forsikringsaftale.

 

Som udgangspunkt er der ingen forsikring, der dækker f.eks. en sofa eller en seng, der er inficeret med skimmelsvampesporer og ikke kan støvsuges eller rengøres tilstrækkeligt effektivt.

 

Der har dog været tilfælde, hvor et forsikringsselskab måtte betale erstatning for ødelagt løsøre som følge af skimmelsvampesporer. Det skyldtes ordlyden i forsikringsaftalen, som ikke i tilstrækkeligt omfang havde undtaget denne type skader. Men de fleste forsikringsselskaber tager altså forbehold for den type skader.

 

Hvad skal du gøre, hvis du har en vandskade, som er dækket af husforsikringen?

Det er forsikringsselskabet, der anviser den renoveringsmetode, der skal bruges efter en skade. Men det er dig, der skal sikre, at udbedringen rent faktisk bliver foretaget, medmindre du laver en anden aftale med forsikringsselskabet. Det vil sige, at du skal finde håndværkere og lave en aftale med dem om opgaven.

 

Som udgangspunkt må du gå ud fra, at forsikringsselskabet anviser en tilstrækkeligt effektiv skadesudbedring. Hvis forsikringsselskabets anvisninger efterfølgende viser sig at være utilstrækkelige, må forsikringsselskabet betale for skadesudbedringen igen. Er det derimod håndværkerne eller rådgiveren, som du har entreret med, der ikke har udbedret skaden tilstrækkeligt effektivt i overensstemmelse med forsikringsselskabets anvisninger, må du selv forfølge dit krav imod dem.

 

Forsikringsselskabet bør således allerede under behandlingen af den primære skade fokusere på, at skadesudbedringen omfatter en effektiv affugtning med efterfølgende kvalitetssikring og evt. udskiftning af f.eks. tapet, isolering og gipsplader, så skimmelsvamp (følgeskaden) ikke får mulighed for at gro inde bag de våde eller fugtige overflader.

 

Men under selve renoveringen er det altså også nødvendigt, at du selv er opmærksom på, om håndværkerne udfører deres arbejde korrekt. I nogle tilfælde kan det anbefales at få en ekstern rådgiver til at føre tilsyn med arbejdet. Det kan i nogle sager kræves dækket af forsikringen.

 

Kvalitetskontrol af affugtningen skal sikre, at der ikke renoveres oven på fugtige overflader, og at fugt ikke bygges inde i konstruktionerne. Det vil nemlig senere kunne give problemer i form af skjulte skimmelangreb (følgeskade), der i sagens natur kan være vanskelige at opdage. Der kan sagtens være restfugt i murværk og betongulve i op til mange måneder, som ikke kan måles med en overfladefugtmåler.

 

Dertil kræves særligt teknisk udstyr. Skadeservicefirmaerne udfører selv kvalitetskontrol af deres arbejde, men kvalitetskontrollen kan også foretages af andre.

 

Det er vigtigt, at du ikke påbegynder renoveringen, før du og forsikringsselskabet har aftalt, hvor meget forsikringen dækker, medmindre det alene sker for at forhindre yderligere skade. Det er dog forbundet med en bevismæssig risiko.

 

Kan en skadessag genoptages, hvis du senere opdager en skjult følgeskade?

Hvis du opdager en hidtil skjult følgeskade i form af skimmelsvamp, kan du anmelde den til forsikringsselskabet. Det er muligt, at forsikringsselskabet selv vil iværksætte en undersøgelse.

 

Det er også muligt, at forsikringsselskabet vil kræve, at du dokumenterer skaden. I det tilfælde bør du kontakte et firma med forstand på skimmelsvamp, som kan vurdere, om skaden er en følgeskade fra en tidligere dækningsberettiget skade. Herefter vil forsikringsselskabet kunne genoptage skadesbehandlingen.

 

Kan du klage over et afslag på forsikringsdækning?

Har du fået et afslag på forsikringsdækning, eller er du utilfreds med dækningen af en skade eller en følgeskade, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring. Sagsbehandlingstiden i Ankenævnet for Forsikring har i flere år været ca. 10 måneder. Det kan være lang tid at vente på en afgørelse, hvis dit hus er ubeboeligt på grund af skimmelsvamp.

 

Du kan dog ikke bare gå i gang med at renovere uden forsikringsselskabets godkendelse for siden hen at "slås for dine penge". Håndværkerregninger er ikke "bevis" for, at skaden er dækningsberettiget.

 

Kan du ikke blive enig med forsikringsselskabet om dækningen, kan I måske aftale, at du kan sætte renoveringen i gang ved først at indhente tilbud fra håndværkere som grundlag for at blive enig om renoveringsudgiften.

 

Hvis I er uenige om, hvorvidt en skade overhovedet kan og skal dækkes, kan du forsøge at aftale med forsikringsselskabet, at en undersøgelsesrapport kan danne grundlag for dokumentationen i en efterfølgende ankenævnssag, altså en slags frivilligt syn og skøn. Det er dog ikke altid, at forsikringsselskabet vil indgå sådanne aftaler, når de har afvist forsikringsdækning.

 

Selv hvis du indgår en sådan aftale med forsikringsselskabet, kræver det god dokumentation for skaden og årsagen til den i form af undersøgelsesrapporter fra en anerkendt skimmelekspert. Modsat risikerer du at tabe sagen i Ankenævnet på grund af utilstrækkelig dokumentation.

 

For at have et bevis, der også holder i retten, kan du få foretaget et syn og skøn, der kan dokumentere skaden, skadens omfang, skadesårsag og et skøn over omkostningerne til udbedringen, så du kan komme i gang med renoveringen. Syn og skøn kan foretages ved rettens hjælp, uden at der er tale om en egentlig retssag. Udgifterne til syn og skøn kan være dækket af en retshjælpsforsikring, men er det ikke altid.

 

Afhængigt af skønsrapportens konklusioner har du mulighed for at få medhold i dit krav om erstatning gennem en behandling i Ankenævnet for Forsikring eller ved domstolene. Ofte kan et syn og skøn også bruges til at forlige en sag, hvis skønsrapporten giver dig medhold.

 

Før du går i gang med at klage over en afgørelse fra forsikringsselskabet eller at renovere, kan det være en god idé at kontakte en advokat med erfaring i disse sager.

 

En advokat kan vurdere, om forsikringsselskabets behandling af din skadessag er korrekt, og hvilke tiltag der strategisk set er bedst at foretage, samt hvilke udgifter du kan kræve dækket. Der er nemlig mange faldgrupper i sådanne sager.

 

Ejerskifteforsikring og Skimmelsvamp

Når man køber et nyt hjem, er det vigtigt at være opmærksom på eventuelle skjulte skader, herunder skimmelsvamp. En ejerskifteforsikring kan i nogle tilfælde dække skader forårsaget af skimmelsvamp, som ikke var kendt eller synlig ved overtagelsen af ejendommen. Det er dog vigtigt at forstå, at ejerskifteforsikringen dækker skjulte fejl og mangler, som ikke er blevet oplyst ved salget eller ikke kunne have været opdaget ved en almindelig besigtigelse.

 

Hvis du opdager skimmelsvamp i din nyerhvervede ejendom, og du har en ejerskifteforsikring, bør du straks kontakte dit forsikringsselskab for at få afklaret, om skaden er dækket. Det er vigtigt at dokumentere skaden grundigt med billeder og eventuelt en rapport fra en skimmel-ekspert.

 

Husk, at ejerskifteforsikringen ikke dækker skader, der er opstået efter overtagelsen, eller skader som følge af manglende vedligeholdelse. Derfor er det vigtigt at handle hurtigt og korrekt, hvis man opdager skimmelsvamp i sit nye hjem.

 

Generelt siger man i forsikringsverden, at det er dig som forsikringstager, der skal kunne bevise eller belyse, at der er tale om en dækningsberettiget skade, som var tilstede ved køb af boligen - og ikke står nævnt i tilstandsrapporten. Denne bevisførelse udføres nemmest ved rekvirering af en byggesagkyndig, som kan udarbejde en skimmelsvamp rapport.

 

Husk endvidere at det aldrig er skimmelsvampen i sig selv, der er den dækningsberettigede skade, da skimmelsvamp altid er en følgeskade af den oprindelige og eventuelle dækningsberettigede skade. Skimmelsvamp tolkes derfor altid som en sekundær skade.

 Vidste du at vi også tilbyder fjernelse af skimmelsvamp? 

Gå til fjern skimmel

 

 

 

 

 

Tip: Brug knapperne i menuen til at skifte imellem afdelingerne

Brug for hjælp?